OUR MISSION

Международният фестивал за съвременна клавирна музика ppIANISSIMO е уникален като концепция в световен мащаб и от години е единственият форум в България, изцяло посветен на съвременната музика. Фокусиран главно върху неизчерпаемите възможности на пианото не само като клавишен, но и като перкусионен инструмент, фестивалът е своеобразна лаборатория за ново изкуство – творческо пространство за утвърдени и дебютиращи интерпретатори, изследващи сложните процеси на съвременната клавирна естетика.
ppIANISSIMO е генератор на нови изпълнители и стимулатор за ново творчество. До този момент в изданията на фестивала са взели участие повече от 360 интерпретатори от близо 30 различни държави и са прозвучали произведения от над 530 творци, представящи над 60 страни по света. Голяма част от дебютиралите на ppIANISSIMO музиканти са вече сред водещите имена на съвременната култура. Почти всички изпълнения във фестивалните концерти са световни или български премиери, като по-доброто от прозвучалата най-нова музика днес показва пътя на бъдещата класика.
Създавайки условия за динамичен интеркултурен диалог и активен обмен на творчески идеи и професионален опит, ppIANISSIMO ежегодно утвърждава своята позиция на елитна европейска сцена от световно значение, предлагаща събития с високо художествено ниво и в разнообразен жанрово-стилов спектър. Със своята насоченост към актуалните творчески тенденции, експерименталните композиторски решения и новаторските изпълнителски практики в сферата на съвременното изкуство, фестивалът категорично отстоява своята стратегическа роля на представителен за музикалната ни култура форум.
Като значимо международно събитие с дългогодишна история ppIANISSIMO предизвиква огромен притегателен ефект извън границите на България. Екипът на фестивала непрекъснато получава нотен материал и заявки за участие от всички краища на света. Чрез нестихващия интерес и непрестанната подкрепа на медиите фестивалът напуска границите на концертната зала и умножава многократно любителите на съвременната музика, разширявайки сферата на социалното си въздействие.
Реакциите на публиката, критиката и широката общественост в оценките за многобройните издания на ppIANISSIMO са подчертано положителни. 
ВХОД СВОБОДЕН за всички фестивални събития!

* * *

The concept of ppIANISSIMO International Festival of Contemporary Piano Music is unique on worldwide level and for years it has been the only forum in Bulgaria entirely dedicated to the music of today. Mainly focused on the endless possibilities of the piano as a keyboard and percussion instrument, the festival is a workshop for contemporary art – a creative platform for recognised and debut musicians alike, studying the aesthetics and the most current trends in contemporary music.
ppIANISSIMO is a kind of generator for new performers and a stimulator for new music. Up till now, over 360 performers from as many as 30 countries have participated in the 22 editions of the festival, and works by over 530 composers, representing over 60 countries round the world, have been presented. A significant part of the performers and composers who made their debut at ppIANISSIMO have already become leading names of contemporary culture. Almost all of the performances in the festival’s concerts are Bulgarian or world premieres, and the best of them pave the way for the art music of tomorrow.
Creating conditions for a dynamic intercultural dialogue and active exchange of artistic ideas and professional experience, ppIANISSIMO annually reaffirms its position as an elite and globally important European scene, offering events of high artistic merit and a diverse spectrum of genres and styles. With its focus on current artistic trends, experimental compositional solutions and innovative performance practices in the field of contemporary art, the festival firmly defends its strategic role as a forum representative of our musical culture.
As a significant international event which has kept going for more than two decades, ppIANISSIMO generates great interest outside Bulgaria. We receive tons of scores all the time, as well as lots of participation requests from all over the world. Thanks to this unabating interest and continuous media support, the festival has spread well beyond the walls of the concert hall and multiplied the followers of contemporary music, thus expanding the sphere of its social influence.
The reactions of the public, media and society concerning all editions of ppIANISSIMO have been markedly positive.
ENTRY FREE OF CHARGE for all festival events!